fbpx

Medlemsbetingelser

1. Medlemskabet.

Et medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Butcher’s Lab. Det er medlemmets ansvar, at Butcher’s Lab til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

 

1a. Studerende.

Personer med et studiemedlemskab er forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation, ved indmeldelse I Butcher’s Lab samt øjeblikkeligt meddele hvis studiet ophører eller forkortes.

 

2. Medlemskort.

Medlemskortet skal medbringes og indlæses i kundecomputer før træning hver gang. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Butcher’s Lab som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

 

3. Varighed.

Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §8. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

 

4. Betaling.

Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen DIBS og der betales herefter for indmeldelsesgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Medlemmet er ansvarlig for at betalingen sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Medlemmet giver ved registrering af betalingsoplysninger og accept af medlemsbetingelserne samtykke til at Butcher’s Lab opbevarer stamoplysninger. Desuden gives samtykke til, at der kan oprettes kontantoverførselsaftale, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes, ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Butcher’s Lab sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part. Hvis Butcher’s Lab er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Butcher’s Labs gældende takster.

 

5. For sen betaling.

Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Butcher’s Lab ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Butcher’s Lab forbeholder sig retten til at straks opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, indtil betaling af Butcher’s Labs tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte Butcher’s Labs faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

 

6. Prisændringer.

Prisændringer meddeles på butcherslab.dk senest 14 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8.

 

7. Beroperiode.

Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales et gebyr efter Butcher’s Labs gældende takster. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges. Såfremt et medlemskab opsiges mens dette er i bero, aktiveres medlemskabet i opsigelsesperioden.

 

8. Opsigelsen af medlemskaber.

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned, plus 1 måned, medmindre andet er opgivet ved indmeldelse. Opsigelsen skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du som medlem kunne bevise, at opsigelsen er sket korrekt. Alle tilbudsmedlemskaber har en bindings periode på minimum 3 måneder.

 

9. Umyndige medlemmer.

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

 

10. Helbredstilstand og personskade.

Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør deltage på et introhold før træning på almindelige hold påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Butcher’s Lab. Butcher’s Lab tager ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

 

11. Værdigenstande.

Butcher’s Lab anbefaler, ikke at medbringe genstande af værdi, gøre dette anbefales det at disse opbevares i et aflåst skab under træning. Butcher’s Lab bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

 

12. Ordensregler.

Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Butcher’s Labs personale, skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Butcher’s Lab kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Der må ikke medtages dyr ind i Butcher’s Labs lokaler.

 

13. Udelukkelse af medlem.

Butcher’s Lab forbeholder sig ret til, uden forklaring, omgående at opsige aftalen om medlemskab. I sådanne tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalte kontingenter. I tilfælde af grove regelbrud f.eks. udlån af medlemskort til anden person, udelukkes medlemmet uden tilbagebetaling af eventuelt indestående. Butcher’s Lab tager kraftigt afstand fra enhver form for doping. Konstateres der besiddelse eller misbrug af ulovlige produkter betragtes dette som et groft regelbrud. Ligeledes må der ikke nydes tobak eller alkohol i centeret eller på centerets område.

 

14. Ændring af medlemsbetingelser.

Butcher’s Lab kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 14 dage. Sådanne ændringer meddeles på butcherslab.dk. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8. Butcher’s Lab har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

 

15. Online indmeldelse.

Online indmeldelse er åbent hele døgnet på hjemmesiden, butcherslab.dk. Når indmeldelsen og betalingen er foretaget betragtes medlemskabet som leveret. Medlemsnummeret vil fremstå på den sidste side under oprettelsen, og fremsendes ligeledes på mail sammen med medlemsbetingelserne. Medlemskort udleveres ved første træning i receptionen i Butcher’s Lab. Ved registrering af betalingsoplysninger accepteres medlemsbetingelserne. Man kan ikke deltage i aktiviteter før medlemsbetingelserne er accepteret og betalingsoplysninger registreret.

 

16. Fortrydelsesret.

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

 

17. Kvittering.

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

 

18. Kriterier for abonnementstræk.

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

 

19. Opdatering af kortdata.

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”.Ved kontakt til Butcher’s Lab kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Butcher’s Lab uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet

 

20. Automatisk dørsystem og træning uden opsyn.

Butcher’s Lab har installeret et automatisk dørsystem, som giver mulighed for at åbne indgangsdøre ved hjælp af det udleverede personlige medlemskort. Der er adgang til centeret via dørsystemet fra om morgenen til lukketid. Det er som udgangspunkt fra kl. 5.00-22.00 i alle dage. Man skal være ude af centeret senest kl. 22.00. Såfremt dette ikke efterleves aktiveres alarmen, hvilket koster et gebyr på 700 kr., hvilket vil blive opkræve hos medlemmet. Alle døre skal holdes lukket. Det er ikke tilladt at tage gæster med, ligesom det ikke er tilladt at lukke ikke-medlemmer ind i centeret. Det er kun tilladt at gå ind i centeret, efter man har kørt sit medlemskort igennem kortlæseren. Lukker man personer ind i centeret, hæfter man for dem. Ved træning på egen hånd, er det ikke tilladt at tage udstyr med uden for centeret. Butcher’s Lab har videoovervågning, og enhver overtrædelse af ovenstående vil medføre annullering af medlemskab og en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i Butcher’s Lab.

 

21. Arrangementer i centret.

Grundet centrets udtryk og historie er Butcher’s Lab et velanset og ønsket sted for kulturinstanser, produktionsselskaber, m.fl. at afholde filmoptagelser, teaterforestillinger, udstillinger mv.. Ledelsen forbeholder sig retten til helt eller delvist at lukke centret i kortere perioder, såfremt der opstår begivenheder, arrangementer eller andre omstændigheder, som er i Butcher’s Labs og ledelsens interesser. Der ydes ikke kompensation eller refundering af betalt medlemskab, som følge af lukkedage og/eller lukketimer.

 

22. Ikke myndige medlemmer.

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås med skriftligt samtykke fra medlemmets værge. Indmeldelse af ikke myndige medlemmer kan kun ske ved personligt fremmøde i Butcher’s Lab. Ved manglende betalinger eller gæld til Butcher’s Lab indestår den gældende værge for det fulde beløb.

 

23. Afmelding af reservation og fremmøde.

Er et medlem forhindret i at benytte en hold- eller Open gym reservation, som skal foretages via app’en for at sikre plads på holdene, skal der meldes afbud senest 2 timer før for holdreservationer og 1 time før for Open gym reservationer før starttidspunktet.

Fremmøde ved hold sker ved start af coach. Fremmøde til Open Gym kan ske indtil 45 minutter efter starttidspunktet, efter 30 minutter frigives pladsen til medlemmer på ventelisten. Fremmøde skal ske på terminalen i centeret med medlemmets personlige medlemskort. Såfremt dette ikke sker, vil der blive pålagt et gebyr pr. hold. Det er medlemmets eget ansvar at fremmøde sig korrekt, til tiden og med medlemskortet. Butcher’s Lab er ikke ansvarlig for, at medlemmers fremmøde er korrekt.

Overholdes ovenstående ikke, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et DIBS medlemskab – et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har Butcher’s Lab ret til at ophæve medlemskabet uden varsel.